Tehnički fakultet u Boru, Odsek za Tehnologiju
Dr Mirjana Rajčić Vujasinović
Redovni profesor

 

O nama
Smerovi
Upis
Članovi odseka
Studentski servis


Redovne studije
Specijalističke studije
Magistarske studije
Doktorske studije


Novosti
Korisni linkovi


<<< Prva strana

 

 

 

T
E
H
N
O
L
O
G
I
J
A

D
A
N
A
S



HEMIJSKA TERMODINAMIKA, HEMIJSKA KINETIKA I TERMOHEMIJA

(030) 424 - 555 lok.

mrajcic@tf.bor.ac.yu

Mirjana Rajcic-Vujasinovic je rodena 18.02.1951. godine u Salašu, Republika Srbija. Na Rudarsko-metalurškom fakultetu u Boru diplomirala je 1974. godine. Magistarski rad je odbranila 1982. godine a doktorsku disertaciju 1989. godine.
Od diplomiranja do danas radi na Tehničkom fakultetu u Boru. U zvanje asistenta pripravnika prvi put je izabrana 1975. godine za predmet Fizicka hemija, a u zvanje asistenta 1982. godine. U zvanje docenta izabrana je 1990. godine za predmet Teorija metalurških procesa. 1995. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora, a 2001. za redovnog profesora za predmet Teorija hidro i elektrometalurških procesa.
Poverena joj je i nastava iz predmeta Hemijska termodinamika i Hemijska kinetika na osnovnim, a na poslediplomskin studijama na predmetima: Ravnoteže hemijskih i elektrohemijskih sistema, Elektrometalurški procesi i Odabrana poglavlja hemijske termodinamike.
Bila je clan komisija za odbranu doktorata i magistarskih radova. Bila je clan organizacionog i naucnog odbora Oktobarskog savetovanja i naucnog odbora savetovanja “Ekološka istina”. Rad na vecem broju studija rezultirao je objavljivanjem, zajedno sa dr Zvonimirom Stankovicem, monografije “Elektrohemija sulfidnih minerala bakra i pirita”. Koautor je praktikuma pod nazivom Eksperimenti u fizickoj hemiji. Za premet Teorija hidro I elektrometalurških procesa napisala je praktikum za vežbe.
Iz oblasti društvenog angažovanja izdvaja funkciju delegata u Skupštini Republike Srbije. U jednom mandatu obavljala je dužnost prodekana za nastavu.
Govori francuski i engleski a služi se i ruskim jezikom.
Ima štampanih oko trideset radova u casopisima madjunarodnog i nacionalnog znacaja i isto toliko radova štampanih u celini u zbornicima sa medjunarodnih i nacionalnih savetovanja. Saopštenja datih u obliku izvoda i proširenih izvoda ima preko devedeset, od cega je trecina sa internacionalnih skupova na kojima je ucestvovala.
Kao nosilac zadatka radila je na 10 od ukupno 31 studije i projekta. Clan je Srpskog hemijskog društva, Saveza metalurga Jugoslavije, Ekološkog pokreta “Dubašnica” i medunarodne organizacije za elektrohemiju The Electrochemical Society.

Najznacajniji radovi:
1. Monografija, M. Rajcic-Vujasinovic, Z. Stankovic, Elektrohemija sulfidnih minerala bakra i pirita, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru (2000)
2. Pomocni univerzitetski udžbenik, M. Rajcic-Vujasinovic, V. Zlatkovic Praktikum za vežbe iz Teorije hidro i elektrometalurških procesa, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki fakultet u Boru (2001)
3. Praktikum, Z. Stankovic, M. Rajcic-Vujasinovic, Eksperimenti u fizickoj hemiji, Skriptarnica Tehnickog fakulteta, Bor, 1975. II izdanje, RTB Bor Institut za bakar Bor, Indok centar, Bor 1996.
4. M. Rajcic-Vujasinovic, Z. Stankovic, The Influence of Cupric Ions on the Rest Potential of Natural Covellite, J. Serb. Chem. Soc., 52,10(1987)595-600

 

© Informaciono komunikaciona služba Tehničkog fakulteta u Boru, MMVI
Webmaster